انتخابی تیم ملی شنا -اعزام -جهانی قطر آسیایی تایلند (میزبان زنجان)

 
1 آغاز 2 رشته 3 رکورد 4 تیم 5 مدرسه شنا 6 استان 7 گزارش 8 ثبت کننده 9 پایان