استارت لیست ها

مواد شنا: 400متر آزاد
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 1
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 400متر آزاد محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 1 3
2 400متر آزاد علی افشار پایگاه ملی آزادی 1 4
3 400متر آزاد زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 1 5
4 400متر آزاد محمد حسین امینی اصفهان 2 1
5 400متر آزاد محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی 2 2
6 400متر آزاد محمد صالح عباسی مرکزی 2 3
7 400متر آزاد علی جعفری مرکزی 2 4
8 400متر آزاد مانی پاک صفت همدان 2 5
9 400متر آزاد احمدرضا رضوانی کردستان 2 6
10 400متر آزاد امیرحسین رحیمی زنجان 2 7
مواد شنا: 200متر کرال پشت
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 2
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 200متر کرال پشت علی عمویی مازندران 1 3
2 200متر کرال پشت بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی 1 4
3 200متر کرال پشت علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 1 5
4 200متر کرال پشت حسین رئوفی مرکزی 2 1
5 200متر کرال پشت یوسف تیغران اصفهان 2 2
6 200متر کرال پشت وحید درخشنده اصفهان 2 3
7 200متر کرال پشت ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی 2 4
8 200متر کرال پشت هومر عباسی کیان شنا گرگان 2 5
9 200متر کرال پشت امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 2 6
10 200متر کرال پشت صالح نادری مرکزی 2 7
مواد شنا: 100متر پروانه
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 3
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 100متر پروانه ابوالفضل نوربخش مازندران 1 2
2 100متر پروانه یاسین کبودوند کردستان 1 3
3 100متر پروانه پوریا عبدالهی استخر نور تهران 1 4
4 100متر پروانه مبین درخشان استخر کوثر تبریز 1 5
5 100متر پروانه ایلیا فرزامی زنجان 1 6
6 100متر پروانه احد احمدی مازندران 1 7
7 100متر پروانه علی افشار پایگاه ملی آزادی 2 1
8 100متر پروانه امیرحسین دست نشان زنجان 2 2
9 100متر پروانه حسین محمدطالبی مرکزی 2 3
10 100متر پروانه پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 2 4
11 100متر پروانه محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 2 5
12 100متر پروانه معراج سلطانی اصفهان 2 6
13 100متر پروانه امیرعطا عسگری زنجان 2 7
14 100متر پروانه پارسا عبدالهی استخر نور تهران 2 8
15 100متر پروانه مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی 3 1
16 100متر پروانه علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 3 2
17 100متر پروانه کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 3 3
18 100متر پروانه مهرشاد افقری اصفهان 3 4
19 100متر پروانه مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 3 5
20 100متر پروانه رضا قنواتی اصفهان 3 6
21 100متر پروانه پدرام کشمیری کیان شنا گرگان 3 7
22 100متر پروانه کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 3 8
مواد شنا: 100متر قورباغه
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 4
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 100متر قورباغه محمدپارسا مسلمی زنجان 1 2
2 100متر قورباغه یونس عیسی وند استخر نور تهران 1 3
3 100متر قورباغه محمدرضا اورنگ مرکزی 1 4
4 100متر قورباغه محمد مهدی حاجری استخر نور تهران 1 5
5 100متر قورباغه مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 1 6
6 100متر قورباغه محمد حسین پور مازندران 1 7
7 100متر قورباغه علی احمدی زنجان 2 1
8 100متر قورباغه علیرضا حیدری همدان 2 2
9 100متر قورباغه محمد صالح عباسی مرکزی 2 3
10 100متر قورباغه یاسین کبودوند کردستان 2 4
11 100متر قورباغه مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان 2 5
12 100متر قورباغه شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 2 6
13 100متر قورباغه محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 2 7
14 100متر قورباغه علی محمدی زنجان 2 8
15 100متر قورباغه محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 3 1
16 100متر قورباغه میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 3 2
17 100متر قورباغه مهران قاسم زاده اصفهان 3 3
18 100متر قورباغه علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 3 4
19 100متر قورباغه معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 3 5
20 100متر قورباغه فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی 3 6
21 100متر قورباغه امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 3 7
22 100متر قورباغه پارسا مهربان شهر ری 3 8
مواد شنا: 50متر آزاد
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 5
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 50متر آزاد علی کرد نائیج مازندران 1 3
2 50متر آزاد متین سهران اصفهان 1 4
3 50متر آزاد احد احمدی مازندران 1 5
4 50متر آزاد مبین درخشان استخر کوثر تبریز 2 1
5 50متر آزاد یاسین کبودوند کردستان 2 2
6 50متر آزاد پارسا عبدالهی استخر نور تهران 2 3
7 50متر آزاد امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 2 4
8 50متر آزاد امیرحسین بابائی زنجان 2 5
9 50متر آزاد امیرحسین دست نشان زنجان 2 6
10 50متر آزاد سهیل گودرزی همدان 2 7
11 50متر آزاد سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 3 1
12 50متر آزاد محمدرضا اورنگ مرکزی 3 2
13 50متر آزاد محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 3 3
14 50متر آزاد فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه 3 4
15 50متر آزاد زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 3 5
16 50متر آزاد حسین رئوفی مرکزی 3 6
17 50متر آزاد سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 3 7
18 50متر آزاد پوریا عبدالهی استخر نور تهران 3 8
19 50متر آزاد مانی پاک صفت همدان 4 1
20 50متر آزاد شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 4 2
21 50متر آزاد پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 4 3
22 50متر آزاد کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 4 4
23 50متر آزاد علیرضا کریمی اصفهان 4 5
24 50متر آزاد محمد حسین امینی اصفهان 4 6
25 50متر آزاد عرشیا شکری کردستان 4 7
26 50متر آزاد معراج سلطانی اصفهان 4 8
27 50متر آزاد کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 5 1
28 50متر آزاد عرفان عاقل رفتار اصفهان 5 2
29 50متر آزاد پوریا رسایی استخر نور تهران 5 3
30 50متر آزاد آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 5 4
31 50متر آزاد علی جبلی پایگاه ملی آزادی 5 5
32 50متر آزاد حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی 5 6
33 50متر آزاد کوسار پیک کردستان 5 7
34 50متر آزاد مهرشاد افقری اصفهان 5 8
مواد شنا: 100متر مختلط انفرادی
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 6
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 100متر مختلط انفرادی علی عمویی مازندران 1 3
2 100متر مختلط انفرادی مبین درخشان استخر کوثر تبریز 1 4
3 100متر مختلط انفرادی ابوالفضل نوربخش مازندران 1 5
4 100متر مختلط انفرادی مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 2 1
5 100متر مختلط انفرادی یوسف تیغران اصفهان 2 2
6 100متر مختلط انفرادی عرفان عاقل رفتار اصفهان 2 3
7 100متر مختلط انفرادی یونس عیسی وند استخر نور تهران 2 4
8 100متر مختلط انفرادی وحید درخشنده اصفهان 2 5
9 100متر مختلط انفرادی محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 2 6
10 100متر مختلط انفرادی رضا قنواتی اصفهان 2 7
11 100متر مختلط انفرادی علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 2 8
12 100متر مختلط انفرادی مانی پاک صفت همدان 3 1
13 100متر مختلط انفرادی علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 3 2
14 100متر مختلط انفرادی محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 3 3
15 100متر مختلط انفرادی عرشیا شکری کردستان 3 4
16 100متر مختلط انفرادی کوسار پیک کردستان 3 5
17 100متر مختلط انفرادی امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 3 6
18 100متر مختلط انفرادی محمدمهدی حاجری استخر نور تهران 3 7
19 100متر مختلط انفرادی محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 3 8
20 100متر مختلط انفرادی حسین محمدطالبی مرکزی 4 1
21 100متر مختلط انفرادی محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 4 2
22 100متر مختلط انفرادی آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 4 3
23 100متر مختلط انفرادی پارسا مهربان شهر ری 4 4
24 100متر مختلط انفرادی معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 4 5
25 100متر مختلط انفرادی متین سهران اصفهان 4 6
26 100متر مختلط انفرادی امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 4 7
27 100متر مختلط انفرادی صالح نادری مرکزی 4 8
28 100متر مختلط انفرادی محمد جبلی پایگاه ملی آزادی 5 1
29 100متر مختلط انفرادی هومر عباسی کیان شنا گرگان 5 2
30 100متر مختلط انفرادی علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 5 3
31 100متر مختلط انفرادی مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 5 4
32 100متر مختلط انفرادی سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 5 5
33 100متر مختلط انفرادی میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 5 6
34 100متر مختلط انفرادی آریان صلواتی کردستان 5 7
35 100متر مختلط انفرادی پوریا رسایی استخر نور تهران 5 8
مواد شنا: 1500متر آزاد
تاریخ: 1400/07/03
صبح
شماره استارت لیست: 7
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 1500متر آزاد احمدرضا رضوانی کردستان 1 2
2 1500متر آزاد حسین محمدطالبی مرکزی 1 3
3 1500متر آزاد علی جعفری مرکزی 1 4
4 1500متر آزاد محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی 1 5
5 1500متر آزاد محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی 1 6
6 1500متر آزاد امیرحسین رحیمی زنجان 1 7
مواد شنا: 50متر کرال پشت
تاریخ: 1400/07/03
عصر
شماره استارت لیست: 8
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 50متر کرال پشت علی عمویی مازندران 1 1
2 50متر کرال پشت یوسف تیغران اصفهان 1 2
3 50متر کرال پشت امیرحسین بابائی زنجان 1 3
4 50متر کرال پشت وحید درخشنده اصفهان 1 4
5 50متر کرال پشت بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی 1 5
6 50متر کرال پشت کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 1 6
7 50متر کرال پشت علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 1 7
8 50متر کرال پشت مانی رستم نژاد مازندران 1 8
9 50متر کرال پشت حسین رئوفی مرکزی 2 1
10 50متر کرال پشت آریان صلواتی کردستان 2 2
11 50متر کرال پشت هومر عباسی کیان شنا گرگان 2 3
12 50متر کرال پشت ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی 2 4
13 50متر کرال پشت کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 2 5
14 50متر کرال پشت پوریا رسایی استخر نور تهران 2 6
15 50متر کرال پشت امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 2 7
16 50متر کرال پشت صالح نادری مرکزی 2 8
مواد شنا: 50متر قورباغه
تاریخ: 1400/07/03
عصر
شماره استارت لیست: 9
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 50متر قورباغه محمد حسین پور مازندران 1 3
2 50متر قورباغه نیما بهمنی زنجان 1 4
3 50متر قورباغه ابوالفضل نوربخش مازندران 1 5
4 50متر قورباغه مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 2 2
5 50متر قورباغه علی احمدی زنجان 2 3
6 50متر قورباغه یونس عیسی وند استخر نور تهران 2 4
7 50متر قورباغه علی محمدی زنجان 2 5
8 50متر قورباغه متین سهران اصفهان 2 6
9 50متر قورباغه پارسا مسلمی زنجان 2 7
10 50متر قورباغه محمدمهدی حاجری استخر نور تهران 3 1
11 50متر قورباغه علیرضا حیدری همدان 3 2
12 50متر قورباغه محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 3 3
13 50متر قورباغه مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان 3 4
14 50متر قورباغه کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 3 5
15 50متر قورباغه شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 3 6
16 50متر قورباغه محمدرضا اورنگ مرکزی 3 7
17 50متر قورباغه امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 3 8
18 50متر قورباغه علیرضا کریمی اصفهان 4 1
19 50متر قورباغه مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 4 2
20 50متر قورباغه علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 4 3
21 50متر قورباغه معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 4 4
22 50متر قورباغه فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی 4 5
23 50متر قورباغه محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 4 6
24 50متر قورباغه امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 4 7
25 50متر قورباغه یاسین کبودوند کردستان 4 8
مواد شنا: 100متر آزاد
تاریخ: 1400/07/03
عصر
شماره استارت لیست: 10
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 100متر آزاد احد احمدی مازندران 1 3
2 100متر آزاد مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 1 4
3 100متر آزاد علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 1 5
4 100متر آزاد علی کرد نائیج مازندران 1 6
5 100متر آزاد مبین درخشان استخر کوثر تبریز 2 1
6 100متر آزاد امیرحسین بابائی زنجان 2 2
7 100متر آزاد پوریا عبدالهی استخر نور تهران 2 3
8 100متر آزاد محمدرضا اورنگ مرکزی 2 4
9 100متر آزاد حسین رئوفی مرکزی 2 5
10 100متر آزاد محمدآرین سماوات همدان 2 6
11 100متر آزاد امیرحسین دست نشان زنجان 2 7
12 100متر آزاد ایلیا فرزامی زنجان 2 8
13 100متر آزاد پارسا عبدالهی استخر نور تهران 3 1
14 100متر آزاد احمدرضا رضوانی کردستان 3 2
15 100متر آزاد زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 3 3
16 100متر آزاد سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 3 4
17 100متر آزاد فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه 3 5
18 100متر آزاد کوسار پیک کردستان 3 6
19 100متر آزاد امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 3 7
20 100متر آزاد معراج سلطانی اصفهان 3 8
21 100متر آزاد شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 4 1
22 100متر آزاد محمد حسین امینی اصفهان 4 2
23 100متر آزاد کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 4 3
24 100متر آزاد عرفان عاقل رفتار اصفهان 4 4
25 100متر آزاد آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 4 5
26 100متر آزاد حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی 4 6
27 100متر آزاد علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 4 7
28 100متر آزاد مانی پاک صفت همدان 4 8
29 100متر آزاد محمد جبلی پایگاه ملی آزادی 5 1
30 100متر آزاد کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 5 2
31 100متر آزاد علی جبلی پایگاه ملی آزادی 5 3
32 100متر آزاد سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 5 4
33 100متر آزاد متین سهران اصفهان 5 5
34 100متر آزاد پوریا رسایی استخر نور تهران 5 6
35 100متر آزاد میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 5 7
36 100متر آزاد مهرشاد افقری اصفهان 5 8
مواد شنا: 200متر پروانه
تاریخ: 1400/07/03
عصر
شماره استارت لیست: 11
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 200متر پروانه علی افشار پایگاه ملی آزادی 1 1
2 200متر پروانه مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی 1 2
3 200متر پروانه رضا قنواتی اصفهان 1 3
4 200متر پروانه حسین محمدطالبی مرکزی 1 4
5 200متر پروانه مهران قاسم زاده اصفهان 1 5
6 200متر پروانه پدرام کشمیری کیان شنا گرگان 1 6
7 200متر پروانه محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی 1 7
مواد شنا: 200متر مختلط انفرادی
تاریخ: 1400/07/03
عصر
شماره استارت لیست: 12
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 200متر مختلط انفرادی ابوالفضل نوربخش مازندران 1 3
2 200متر مختلط انفرادی علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 1 4
3 200متر مختلط انفرادی مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 1 5
4 200متر مختلط انفرادی علی عمویی مازندران 1 6
5 200متر مختلط انفرادی یونس عیسی وند استخر نور تهران 2 1
6 200متر مختلط انفرادی علیرضا حیدری همدان 2 2
7 200متر مختلط انفرادی مانی پاک صفت همدان 2 3
8 200متر مختلط انفرادی وحید درخشنده اصفهان 2 4
9 200متر مختلط انفرادی امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 2 5
10 200متر مختلط انفرادی محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 2 6
11 200متر مختلط انفرادی محمدمهدی حاجری استخر نور تهران 2 7
12 200متر مختلط انفرادی مبین درخشان استخر کوثر تبریز 2 8
13 200متر مختلط انفرادی میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 3 1
14 200متر مختلط انفرادی کوسار پیک کردستان 3 2
15 200متر مختلط انفرادی معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 3 3
16 200متر مختلط انفرادی هومر عباسی کیان شنا گرگان 3 4
17 200متر مختلط انفرادی متین سهران اصفهان 3 5
18 200متر مختلط انفرادی محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی 3 6
19 200متر مختلط انفرادی احمدرضا رضوانی کردستان 3 7
20 200متر مختلط انفرادی پارسا مهربان شهر ری 3 8
مواد شنا: 400متر مختلط انفرادی
تاریخ: 1400/07/04
صبح
شماره استارت لیست: 13
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 400متر مختلط انفرادی محمد پارسا نورآیین استخر نور تهران 1 2
2 400متر مختلط انفرادی معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 1 3
3 400متر مختلط انفرادی هومر عباسی کیان شنا گرگان 1 4
4 400متر مختلط انفرادی مهران قاسم زاده اصفهان 1 5
5 400متر مختلط انفرادی محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی 1 6
مواد شنا: 50متر پروانه
تاریخ: 1400/07/04
صبح
شماره استارت لیست: 14
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 50متر پروانه مانی رستم نژاد مازندران 1 2
2 50متر پروانه احد احمدی مازندران 1 3
3 50متر پروانه ایلیا فرزامی زنجان 1 4
4 50متر پروانه ابوالفضل نوربخش مازندران 1 5
5 50متر پروانه علی کرد نائیج مازندران 1 6
6 50متر پروانه مبین درخشان استخر کوثر تبریز 2 1
7 50متر پروانه محمدآرین سماوات همدان 2 2
8 50متر پروانه حسین محمدطالبی مرکزی 2 3
9 50متر پروانه علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 2 4
10 50متر پروانه پوریا عبدالهی استخر نور تهران 2 5
11 50متر پروانه محمدرضا اورنگ مرکزی 2 6
12 50متر پروانه امیرحسین دست نشان زنجان 2 7
13 50متر پروانه امیرعطا عسگری زنجان 2 8
14 50متر پروانه پارسا عبدالهی استخر نور تهران 3 1
15 50متر پروانه محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 3 2
16 50متر پروانه حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی 3 3
17 50متر پروانه کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 3 4
18 50متر پروانه آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 3 5
19 50متر پروانه معراج سلطانی اصفهان 3 6
20 50متر پروانه مانی پاک صفت همدان 3 7
21 50متر پروانه سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 3 8
22 50متر پروانه محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 4 1
23 50متر پروانه پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 4 2
24 50متر پروانه پدرام کشمیری کیان شنا گرگان 4 3
25 50متر پروانه عرشیا شکری کردستان 4 4
26 50متر پروانه کوسار پیک کردستان 4 5
27 50متر پروانه علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 4 6
28 50متر پروانه علیرضا کریمی اصفهان 4 7
29 50متر پروانه عرفان عاقل رفتار اصفهان 4 8
30 50متر پروانه آریان صلواتی کردستان 5 1
31 50متر پروانه متین سهران اصفهان 5 2
32 50متر پروانه سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 5 3
33 50متر پروانه مهرشاد افقری اصفهان 5 4
34 50متر پروانه کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 5 5
35 50متر پروانه پوریا رسایی استخر نور تهران 5 6
36 50متر پروانه مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 5 7
37 50متر پروانه رضا قنواتی اصفهان 5 8
مواد شنا: 100 متر کرال پشت
تاریخ: 1400/07/04
صبح
شماره استارت لیست: 15
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 100 متر کرال پشت علی احمدی زنجان 1 2
2 100 متر کرال پشت علی عمویی مازندران 1 3
3 100 متر کرال پشت یوسف تیغران اصفهان 1 4
4 100 متر کرال پشت علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 1 5
5 100 متر کرال پشت امیرحسین بابائی زنجان 1 6
6 100 متر کرال پشت مانی رستم نژاد مازندران 1 7
7 100 متر کرال پشت حسین رئوفی مرکزی 2 1
8 100 متر کرال پشت وحید درخشنده اصفهان 2 2
9 100 متر کرال پشت پوریا رسایی استخر نور تهران 2 3
10 100 متر کرال پشت هومر عباسی کیان شنا گرگان 2 4
11 100 متر کرال پشت ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی 2 5
12 100 متر کرال پشت امیر هومن میرمنتهایی استخر نور تهران 2 6
13 100 متر کرال پشت صالح نادری مرکزی 2 7
14 100 متر کرال پشت بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی 2 8
مواد شنا: 200متر قورباغه
تاریخ: 1400/07/04
صبح
شماره استارت لیست: 16
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 200متر قورباغه علیرضا حیدری همدان 1 3
2 200متر قورباغه محمد مهدی حاجری استخر نور تهران 1 4
3 200متر قورباغه یونس عیسی وند استخر نور تهران 1 5
4 200متر قورباغه پارسا مهربان شهر ری 2 1
5 200متر قورباغه مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان 2 2
6 200متر قورباغه مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 2 3
7 200متر قورباغه میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 2 4
8 200متر قورباغه علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 2 5
9 200متر قورباغه محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 2 6
10 200متر قورباغه امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 2 7
11 200متر قورباغه امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 2 8
مواد شنا: 200متر آزاد
تاریخ: 1400/07/04
صبح
شماره استارت لیست: 17
ترتیب مواد شنا عنوان استان دسته خط
1 200متر آزاد علی کرد نائیج مازندران 1 3
2 200متر آزاد فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه 1 4
3 200متر آزاد مبین درخشان استخر کوثر تبریز 1 5
4 200متر آزاد محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 2 1
5 200متر آزاد کوسار پیک کردستان 2 2
6 200متر آزاد علی افشار پایگاه ملی آزادی 2 3
7 200متر آزاد علی جبلی پایگاه ملی آزادی 2 4
8 200متر آزاد مانی پاک صفت همدان 2 5
9 200متر آزاد رضا قنواتی اصفهان 2 6
10 200متر آزاد زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 2 7
11 200متر آزاد سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 2 8
12 200متر آزاد محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی 3 1
13 200متر آزاد علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 3 2
14 200متر آزاد متین سهران اصفهان 3 3
15 200متر آزاد علی جعفری مرکزی 3 4
16 200متر آزاد محمد صالح عباسی مرکزی 3 5
17 200متر آزاد محمد حسین امینی اصفهان 3 6
18 200متر آزاد سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 3 7
19 200متر آزاد محمد جبلی پایگاه ملی آزادی 3 8