نتایج

شماره استارت لیست: 1
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 400متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
1 علی جعفری مرکزی 20 6 4 اول
2 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی 26 15 4 دوم
3 محمد حسین امینی اصفهان 11 26 4 سوم
4 مانی پاک صفت همدان 94 26 4 چهارم
5 علی افشار پایگاه ملی آزادی 4 28 4 پنجم
6 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 59 34 4 ششم
7 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 99 34 4 هفتم
8 محمد صالح عباسی مرکزی 21 47 4 هشتم
9 احمدرضا رضوانی کردستان 80 1 6 نهم
10 امیرحسین رحیمی زنجان 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 2
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
11 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی 72 2 2 اول رکورد ملی
12 هومر عباسی کیان شنا گرگان 96 7 2 دوم
13 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 94 14 2 سوم
14 وحید درخشنده اصفهان 13 17 2 چهارم
15 یوسف تیغران اصفهان 96 19 2 پنجم
16 صالح نادری مرکزی 60 20 2 ششم
17 حسین رئوفی مرکزی 75 20 2 هفتم
18 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی 4 24 2 هشتم
19 علی عمویی مازندران 1 30 2 نهم
20 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 54 51 2 دهم
شماره استارت لیست: 3
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
21 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 39 54 0 اول
22 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 31 55 0 دوم
23 مهرشاد افقری اصفهان 70 55 0 سوم
24 رضا قنواتی اصفهان 86 57 0 چهارم
25 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 56 58 0 پنجم
26 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 69 58 0 ششم
27 مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی 16 59 0 هفتم
28 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان 79 59 0 هشتم
29 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 23 0 1 نهم
30 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 7 3 1 دهم
31 ابوالفضل نوربخش مازندران 75 3 1 یازدهم
32 علی افشار پایگاه ملی آزادی 24 4 1 دوازدهم
33 امیرعطا عسگری زنجان 29 4 1 سیزدهم
34 حسین محمدطالبی مرکزی 43 4 1 چهاردهم
35 معراج سلطانی اصفهان 97 4 1 پانزدهم
36 پوریا عبدالهی استخر نور تهران 6 5 1 شانزدهم
37 پارسا عبدالهی استخر نور تهران 15 5 1
38 امیرحسین دست نشان زنجان 18 5 1
39 احد احمدی مازندران 34 6 1
40 ایلیا فرزامی زنجان 32 18 1
41 یاسین کبودوند کردستان 6 21 1
42 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 4
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
43 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 98 1 1 اول
44 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 27 4 1 دوم
45 مهران قاسم زاده اصفهان 44 4 1 سوم
46 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 30 5 1 چهارم
47 فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی 8 6 1 پنجم
48 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 68 6 1 ششم
49 محمد حسین پور مازندران 48 7 1 هفتم
50 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان 4 11 1 هشتم
51 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 34 11 1 نهم
52 پارسا مهربان شهر ری 80 12 1 دهم
53 محمد مهدی حاجری استخر نور تهران 34 13 1 یازدهم
54 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 65 13 1 دوازدهم
55 یونس عیسی وند استخر نور تهران 76 14 1 سیزدهم
56 علی احمدی زنجان 93 15 1 چهاردهم
57 علیرضا حیدری همدان 60 18 1 پانزدهم
58 محمدپارسا مسلمی زنجان 79 18 1 شانزدهم
59 علی محمدی زنجان 4 19 1
60 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 38 20 1
61 محمد صالح عباسی مرکزی 65 21 1
62 محمدرضا اورنگ مرکزی 64 26 1
63 یاسین کبودوند کردستان 69 30 1
64 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
شماره استارت لیست: 5
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
65 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 77 22 0 اول
66 علی جبلی پایگاه ملی آزادی 33 23 0 دوم
67 متین سهران اصفهان 59 23 0 سوم
68 علی کرد نائیج مازندران 94 23 0 چهارم
69 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 96 23 0 پنجم
70 پوریا رسایی استخر نور تهران 98 23 0 ششم
71 عرفان عاقل رفتار اصفهان 23 24 0 هفتم
72 مهرشاد افقری اصفهان 42 24 0 هشتم
73 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 63 24 0 نهم
74 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 4 25 0 دهم
75 علیرضا کریمی اصفهان 11 25 0 یازدهم
76 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی 20 25 0 دوازدهم
77 احد احمدی مازندران 27 25 0 سیزدهم
78 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 42 25 0 چهاردهم
79 محمد حسین امینی اصفهان 43 25 0 پانزدهم
80 امیرحسین بابائی زنجان 44 25 0 شانزدهم
81 مانی پاک صفت همدان 63 25 0
82 امیرحسین دست نشان زنجان 84 25 0
83 کوسار پیک کردستان 11 26 0
84 معراج سلطانی اصفهان 22 26 0
85 پوریا عبدالهی استخر نور تهران 35 26 0
86 سهیل گودرزی همدان 52 26 0
87 حسین رئوفی مرکزی 55 26 0
88 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 70 26 0
89 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 72 26 0
90 پارسا عبدالهی استخر نور تهران 76 26 0
91 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 22 27 0
92 عرشیا شکری کردستان 39 27 0
93 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 51 27 0
94 محمدرضا اورنگ مرکزی 90 27 0
95 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
96 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
97 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
98 یاسین کبودوند کردستان 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 6
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
99 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 97 57 0 اول 18
100 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 38 58 0 دوم 16
101 متین سهران اصفهان 38 58 0 سوم 15
102 هومر عباسی کیان شنا گرگان 7 59 0 چهارم 14
103 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 12 59 0 پنجم 13
104 پوریا رسایی استخر نور تهران 11 0 1 ششم 12
105 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 92 0 1 هفتم 11
106 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 72 1 1 هشتم 10
107 آریان صلواتی کردستان 80 1 1 نهم 8
108 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 5 2 1 دهم 7
109 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 13 2 1 یازدهم 6
110 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی 55 2 1 دوازدهم 5
111 رضا قنواتی اصفهان 17 3 1 سیزدهم 4
112 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 61 3 1 چهاردهم 3
113 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 20 4 1 پانزدهم 2
114 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 92 4 1 شانزدهم 1
115 وحید درخشنده اصفهان 72 5 1
116 عرفان عاقل رفتار اصفهان 79 5 1
117 یوسف تیغران اصفهان 0 6 1
118 پارسا مهربان شهر ری 88 6 1
119 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 33 7 1
120 علی عمویی مازندران 81 7 1
121 ابوالفضل نوربخش مازندران 20 8 1
122 مانی پاک صفت همدان 30 8 1
123 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران 37 8 1
124 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 9 9 1
125 یونس عیسی وند استخر نور تهران 65 9 1
126 کوسار پیک کردستان 62 11 1
127 حسین محمدطالبی مرکزی 39 12 1
128 صالح نادری مرکزی 75 12 1
129 عرشیا شکری کردستان 44 15 1
130 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 20 16 1
131 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 94 16 1
132 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
133 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 7
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 1500متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
134 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی
135 حسین محمدطالبی مرکزی
136 امیرحسین رحیمی زنجان
137 علی جعفری مرکزی
138 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
139 احمدرضا رضوانی کردستان
شماره استارت لیست: 8
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
140 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران
141 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی
142 حسین رئوفی مرکزی
143 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
144 امیرحسین بابائی زنجان
145 صالح نادری مرکزی
146 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
147 آریان صلواتی کردستان
148 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
149 وحید درخشنده اصفهان
150 علی عمویی مازندران
151 پوریا رسایی استخر نور تهران
152 هومر عباسی کیان شنا گرگان
153 مانی رستم نژاد مازندران
154 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی
155 یوسف تیغران اصفهان
شماره استارت لیست: 9
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
156 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی
157 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی
158 یاسین کبودوند کردستان
159 پارسا مسلمی زنجان
160 فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی
161 یونس عیسی وند استخر نور تهران
162 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
163 ابوالفضل نوربخش مازندران
164 محمدرضا اورنگ مرکزی
165 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان
166 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران
167 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی
168 علی محمدی زنجان
169 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
170 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
171 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
172 محمد حسین پور مازندران
173 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
174 علیرضا حیدری همدان
175 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه
176 متین سهران اصفهان
177 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
178 علی احمدی زنجان
179 علیرضا کریمی اصفهان
180 نیما بهمنی زنجان
شماره استارت لیست: 10
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
181 محمد حسین امینی اصفهان
182 امیرحسین بابائی زنجان
183 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
184 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
185 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
186 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
187 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
188 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی
189 پارسا عبدالهی استخر نور تهران
190 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی
191 محمدآرین سماوات همدان
192 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
193 پوریا عبدالهی استخر نور تهران
194 معراج سلطانی اصفهان
195 علی کرد نائیج مازندران
196 مهرشاد افقری اصفهان
197 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه
198 احد احمدی مازندران
199 متین سهران اصفهان
200 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
201 احمدرضا رضوانی کردستان
202 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
203 امیرحسین دست نشان زنجان
204 عرفان عاقل رفتار اصفهان
205 محمدرضا اورنگ مرکزی
206 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی
207 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
208 کوسار پیک کردستان
209 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
210 پوریا رسایی استخر نور تهران
211 علی جبلی پایگاه ملی آزادی
212 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی
213 مانی پاک صفت همدان
214 ایلیا فرزامی زنجان
215 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی
216 حسین رئوفی مرکزی
شماره استارت لیست: 11
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
217 مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی
218 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان
219 رضا قنواتی اصفهان
220 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
221 حسین محمدطالبی مرکزی
222 علی افشار پایگاه ملی آزادی
223 مهران قاسم زاده اصفهان
شماره استارت لیست: 12
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
224 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران
225 وحید درخشنده اصفهان
226 یونس عیسی وند استخر نور تهران
227 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
228 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
229 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
230 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
231 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران
232 علیرضا حیدری همدان
233 احمدرضا رضوانی کردستان
234 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
235 هومر عباسی کیان شنا گرگان
236 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
237 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران
238 مانی پاک صفت همدان
239 پارسا مهربان شهر ری
240 علی عمویی مازندران
241 متین سهران اصفهان
242 ابوالفضل نوربخش مازندران
243 کوسار پیک کردستان
شماره استارت لیست: 13
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 400متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
244 مهران قاسم زاده اصفهان
245 محمد پارسا نورآیین استخر نور تهران
246 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
247 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
248 هومر عباسی کیان شنا گرگان
شماره استارت لیست: 14
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 50متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
249 معراج سلطانی اصفهان
250 عرفان عاقل رفتار اصفهان
251 ایلیا فرزامی زنجان
252 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی
253 کوسار پیک کردستان
254 امیرعطا عسگری زنجان
255 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
256 پوریا عبدالهی استخر نور تهران
257 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی
258 مهرشاد افقری اصفهان
259 محمدآرین سماوات همدان
260 مانی پاک صفت همدان
261 آریان صلواتی کردستان
262 ابوالفضل نوربخش مازندران
263 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
264 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
265 مانی رستم نژاد مازندران
266 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان
267 پارسا عبدالهی استخر نور تهران
268 رضا قنواتی اصفهان
269 محمدرضا اورنگ مرکزی
270 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
271 حسین محمدطالبی مرکزی
272 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
273 متین سهران اصفهان
274 علی کرد نائیج مازندران
275 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی
276 علیرضا کریمی اصفهان
277 احد احمدی مازندران
278 عرشیا شکری کردستان
279 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی
280 امیرحسین دست نشان زنجان
281 پوریا رسایی استخر نور تهران
282 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
283 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه
284 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
285 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
شماره استارت لیست: 15
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 100 متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
286 پوریا رسایی استخر نور تهران
287 مانی رستم نژاد مازندران
288 یوسف تیغران اصفهان
289 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی
290 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی
291 حسین رئوفی مرکزی
292 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
293 علی احمدی زنجان
294 امیر هومن میرمنتهایی استخر نور تهران
295 وحید درخشنده اصفهان
296 امیرحسین بابائی زنجان
297 علی عمویی مازندران
298 صالح نادری مرکزی
299 هومر عباسی کیان شنا گرگان
شماره استارت لیست: 16
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 200متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
300 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
301 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان
302 محمد مهدی حاجری استخر نور تهران
303 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی
304 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
305 یونس عیسی وند استخر نور تهران
306 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه
307 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
308 پارسا مهربان شهر ری
309 علیرضا حیدری همدان
310 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
شماره استارت لیست: 17
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 200متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
311 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
312 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی
313 علی جبلی پایگاه ملی آزادی
314 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران
315 علی کرد نائیج مازندران
316 محمد حسین امینی اصفهان
317 متین سهران اصفهان
318 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
319 مانی پاک صفت همدان
320 کوسار پیک کردستان
321 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه
322 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
323 علی جعفری مرکزی
324 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی
325 رضا قنواتی اصفهان
326 علی افشار پایگاه ملی آزادی
327 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
328 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی
329 محمد صالح عباسی مرکزی