نتایج

شماره استارت لیست: 1
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 400متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
1 علی جعفری مرکزی 20 6 4 اول
2 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی 26 15 4 دوم
3 محمد حسین امینی اصفهان 11 26 4 سوم
4 مانی پاک صفت همدان 94 26 4 چهارم
5 علی افشار پایگاه ملی آزادی 4 28 4 پنجم
6 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 59 34 4 ششم
7 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 99 34 4 هفتم
8 محمد صالح عباسی مرکزی 21 47 4 هشتم
9 احمدرضا رضوانی کردستان 80 1 6 نهم
10 امیرحسین رحیمی زنجان 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 2
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
11 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی 72 2 2 اول رکورد ملی
12 هومر عباسی کیان شنا گرگان 96 7 2 دوم
13 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 94 14 2 سوم
14 وحید درخشنده اصفهان 13 17 2 چهارم
15 یوسف تیغران اصفهان 96 19 2 پنجم
16 صالح نادری مرکزی 60 20 2 ششم
17 حسین رئوفی مرکزی 75 20 2 هفتم
18 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی 4 24 2 هشتم
19 علی عمویی مازندران 1 30 2 نهم
20 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 54 51 2 دهم
شماره استارت لیست: 3
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
21 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 39 54 0 اول
22 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 31 55 0 دوم
23 مهرشاد افقری اصفهان 70 55 0 سوم
24 رضا قنواتی اصفهان 86 57 0 چهارم
25 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 56 58 0 پنجم
26 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 69 58 0 ششم
27 مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی 16 59 0 هفتم
28 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان 79 59 0 هشتم
29 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 23 0 1 نهم
30 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 7 3 1 دهم
31 ابوالفضل نوربخش مازندران 75 3 1 یازدهم
32 علی افشار پایگاه ملی آزادی 24 4 1 دوازدهم
33 امیرعطا عسگری زنجان 29 4 1 سیزدهم
34 حسین محمدطالبی مرکزی 43 4 1 چهاردهم
35 معراج سلطانی اصفهان 97 4 1 پانزدهم
36 پوریا عبدالهی استخر نور تهران 6 5 1 شانزدهم
37 پارسا عبدالهی استخر نور تهران 15 5 1
38 امیرحسین دست نشان زنجان 18 5 1
39 احد احمدی مازندران 34 6 1
40 ایلیا فرزامی زنجان 32 18 1
41 یاسین کبودوند کردستان 6 21 1
42 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 4
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
43 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 98 1 1 اول
44 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 27 4 1 دوم
45 مهران قاسم زاده اصفهان 44 4 1 سوم
46 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 30 5 1 چهارم
47 فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی 8 6 1 پنجم
48 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 68 6 1 ششم
49 محمد حسین پور مازندران 48 7 1 هفتم
50 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان 4 11 1 هشتم
51 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 34 11 1 نهم
52 پارسا مهربان شهر ری 80 12 1 دهم
53 محمد مهدی حاجری استخر نور تهران 34 13 1 یازدهم
54 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 65 13 1 دوازدهم
55 یونس عیسی وند استخر نور تهران 76 14 1 سیزدهم
56 علی احمدی زنجان 93 15 1 چهاردهم
57 علیرضا حیدری همدان 60 18 1 پانزدهم
58 محمدپارسا مسلمی زنجان 79 18 1 شانزدهم
59 علی محمدی زنجان 4 19 1
60 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 38 20 1
61 محمد صالح عباسی مرکزی 65 21 1
62 محمدرضا اورنگ مرکزی 64 26 1
63 یاسین کبودوند کردستان 69 30 1
64 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
شماره استارت لیست: 5
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
65 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 77 22 0 اول
66 علی جبلی پایگاه ملی آزادی 33 23 0 دوم
67 متین سهران اصفهان 59 23 0 سوم
68 علی کرد نائیج مازندران 94 23 0 چهارم
69 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 96 23 0 پنجم
70 پوریا رسایی استخر نور تهران 98 23 0 ششم
71 عرفان عاقل رفتار اصفهان 23 24 0 هفتم
72 مهرشاد افقری اصفهان 42 24 0 هشتم
73 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی 63 24 0 نهم
74 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه 4 25 0 دهم
75 علیرضا کریمی اصفهان 11 25 0 یازدهم
76 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی 20 25 0 دوازدهم
77 احد احمدی مازندران 27 25 0 سیزدهم
78 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی 42 25 0 چهاردهم
79 محمد حسین امینی اصفهان 43 25 0 پانزدهم
80 امیرحسین بابائی زنجان 44 25 0 شانزدهم
81 مانی پاک صفت همدان 63 25 0
82 امیرحسین دست نشان زنجان 84 25 0
83 کوسار پیک کردستان 11 26 0
84 معراج سلطانی اصفهان 22 26 0
85 پوریا عبدالهی استخر نور تهران 35 26 0
86 سهیل گودرزی همدان 52 26 0
87 حسین رئوفی مرکزی 55 26 0
88 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه 70 26 0
89 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی 72 26 0
90 پارسا عبدالهی استخر نور تهران 76 26 0
91 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه 22 27 0
92 عرشیا شکری کردستان 39 27 0
93 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی 51 27 0
94 محمدرضا اورنگ مرکزی 90 27 0
95 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
96 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه 99 99 99 خطا
97 یاسین کبودوند کردستان 99 99 99 غایب
98 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 6
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
99 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی 97 57 0 اول 18
100 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی 38 58 0 دوم 16
101 متین سهران اصفهان 38 58 0 سوم 15
102 هومر عباسی کیان شنا گرگان 7 59 0 چهارم 14
103 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه 12 59 0 پنجم 13
104 پوریا رسایی استخر نور تهران 11 0 1 ششم 12
105 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی 92 0 1 هفتم 11
106 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی 72 1 1 هشتم 10
107 آریان صلواتی کردستان 80 1 1 نهم 8
108 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی 5 2 1 دهم 7
109 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه 13 2 1 یازدهم 6
110 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی 55 2 1 دوازدهم 5
111 رضا قنواتی اصفهان 17 3 1 سیزدهم 4
112 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه 61 3 1 چهاردهم 3
113 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی 20 4 1 پانزدهم 2
114 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران 92 4 1 شانزدهم 1
115 وحید درخشنده اصفهان 72 5 1
116 عرفان عاقل رفتار اصفهان 79 5 1
117 یوسف تیغران اصفهان 0 6 1
118 پارسا مهربان شهر ری 88 6 1
119 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه 33 7 1
120 علی عمویی مازندران 81 7 1
121 ابوالفضل نوربخش مازندران 20 8 1
122 مانی پاک صفت همدان 30 8 1
123 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران 37 8 1
124 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران 9 9 1
125 یونس عیسی وند استخر نور تهران 65 9 1
126 کوسار پیک کردستان 62 11 1
127 حسین محمدطالبی مرکزی 39 12 1
128 صالح نادری مرکزی 75 12 1
129 عرشیا شکری کردستان 44 15 1
130 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز 20 16 1
131 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز 94 16 1
132 مبین درخشان استخر کوثر تبریز 99 99 99 غایب
133 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی 99 99 99 غایب
شماره استارت لیست: 7
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 1500متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
134 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
135 احمدرضا رضوانی کردستان
136 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی
137 حسین محمدطالبی مرکزی
138 امیرحسین رحیمی زنجان
139 علی جعفری مرکزی
شماره استارت لیست: 8
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
140 علی عمویی مازندران
141 پوریا رسایی استخر نور تهران
142 هومر عباسی کیان شنا گرگان
143 مانی رستم نژاد مازندران
144 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی
145 یوسف تیغران اصفهان
146 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران
147 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی
148 حسین رئوفی مرکزی
149 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
150 امیرحسین بابائی زنجان
151 صالح نادری مرکزی
152 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
153 آریان صلواتی کردستان
154 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
155 وحید درخشنده اصفهان
شماره استارت لیست: 9
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 50متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
156 محمد حسین پور مازندران
157 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران
158 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی
159 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
160 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
161 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
162 علی احمدی زنجان
163 نیما بهمنی زنجان
164 علیرضا حیدری همدان
165 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه
166 متین سهران اصفهان
167 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
168 علیرضا کریمی اصفهان
169 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی
170 یونس عیسی وند استخر نور تهران
171 ابوالفضل نوربخش مازندران
172 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی
173 یاسین کبودوند کردستان
174 پارسا مسلمی زنجان
175 فرشید قناعتی هیات شنای خراسان رضوی
176 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
177 محمدرضا اورنگ مرکزی
178 علی محمدی زنجان
179 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
180 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان
شماره استارت لیست: 10
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 100متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
181 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه
182 احد احمدی مازندران
183 متین سهران اصفهان
184 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
185 احمدرضا رضوانی کردستان
186 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
187 امیرحسین دست نشان زنجان
188 عرفان عاقل رفتار اصفهان
189 محمدرضا اورنگ مرکزی
190 شاهین ایزدیار پایگاه ملی آزادی
191 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
192 کوسار پیک کردستان
193 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
194 پوریا رسایی استخر نور تهران
195 علی جبلی پایگاه ملی آزادی
196 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی
197 مانی پاک صفت همدان
198 ایلیا فرزامی زنجان
199 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی
200 حسین رئوفی مرکزی
201 محمد حسین امینی اصفهان
202 امیرحسین بابائی زنجان
203 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
204 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
205 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
206 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
207 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
208 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی
209 پارسا عبدالهی استخر نور تهران
210 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی
211 محمدآرین سماوات همدان
212 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
213 پوریا عبدالهی استخر نور تهران
214 معراج سلطانی اصفهان
215 علی کرد نائیج مازندران
216 مهرشاد افقری اصفهان
شماره استارت لیست: 11
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
217 رضا قنواتی اصفهان
218 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
219 حسین محمدطالبی مرکزی
220 علی افشار پایگاه ملی آزادی
221 مهران قاسم زاده اصفهان
222 مهدی فریدمهر هیات شنای خراسان رضوی
223 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان
شماره استارت لیست: 12
تاریخ: 1400/07/03
مواد شنا: 200متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
224 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
225 امیرهومن میرمنتهایی استخر نور تهران
226 علیرضا حیدری همدان
227 احمدرضا رضوانی کردستان
228 مهدی یوسف پور ماجد استخر کوثر تبریز
229 هومر عباسی کیان شنا گرگان
230 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
231 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران
232 مانی پاک صفت همدان
233 پارسا مهربان شهر ری
234 علی عمویی مازندران
235 متین سهران اصفهان
236 ابوالفضل نوربخش مازندران
237 کوسار پیک کردستان
238 محمدمهدی حاجری استخر نور تهران
239 وحید درخشنده اصفهان
240 یونس عیسی وند استخر نور تهران
241 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
242 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
243 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
شماره استارت لیست: 13
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 400متر مختلط انفرادی
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
244 معراج توروه هیات شنای خراسان رضوی
245 محمد حسین قاسمی پایگاه ملی آزادی
246 هومر عباسی کیان شنا گرگان
247 مهران قاسم زاده اصفهان
248 محمد پارسا نورآیین استخر نور تهران
شماره استارت لیست: 14
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 50متر پروانه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
249 مانی پاک صفت همدان
250 عرفان عاقل رفتار اصفهان
251 ابوالفضل نوربخش مازندران
252 کیارش دین پناه هیات شنای خراسان رضوی
253 کوسار پیک کردستان
254 مانی رستم نژاد مازندران
255 پارسا عبدالهی استخر نور تهران
256 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
257 محمدرضا اورنگ مرکزی
258 مهرشاد افقری اصفهان
259 حسین محمدطالبی مرکزی
260 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
261 آریان صلواتی کردستان
262 علی کرد نائیج مازندران
263 آرتین انصاری پایگاه ملی آزادی
264 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
265 احد احمدی مازندران
266 محمد مهدی باقری پایگاه ملی آزادی
267 پدرام کشمیری کیان شنا گرگان
268 رضا قنواتی اصفهان
269 امیرحسین دست نشان زنجان
270 کیا افضلی هتل کوروش کرمانشاه
271 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
272 محمد فائز فعله گری هتل کوروش کرمانشاه
273 متین سهران اصفهان
274 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
275 معراج سلطانی اصفهان
276 علیرضا کریمی اصفهان
277 ایلیا فرزامی زنجان
278 حسام بنی هاشمیان پایگاه ملی آزادی
279 عرشیا شکری کردستان
280 امیرعطا عسگری زنجان
281 پوریا رسایی استخر نور تهران
282 پوریا عبدالهی استخر نور تهران
283 پارسا خورسند پریزاد هیات شنای خراسان رضوی
284 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
285 محمدآرین سماوات همدان
شماره استارت لیست: 15
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 100 متر کرال پشت
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
286 پوریا رسایی استخر نور تهران
287 امیر هومن میرمنتهایی استخر نور تهران
288 مانی رستم نژاد مازندران
289 یوسف تیغران اصفهان
290 صالح نادری مرکزی
291 حسین رئوفی مرکزی
292 هومر عباسی کیان شنا گرگان
293 علیرضا جنوبی بناب استخر کوثر تبریز
294 علی احمدی زنجان
295 بنیامین سلیمان آبادی پایگاه ملی آزادی
296 وحید درخشنده اصفهان
297 ابوالفضل سام هیات شنای خراسان رضوی
298 امیرحسین بابائی زنجان
299 علی عمویی مازندران
شماره استارت لیست: 16
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 200متر قورباغه
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
300 علی سراوند هتل کوروش کرمانشاه
301 مهدی سوخت سرایی کیان شنا گرگان
302 محمد مهدی حاجری استخر نور تهران
303 محمد حسن شکری پایگاه ملی آزادی
304 مهدی انصاری پایگاه ملی آزادی
305 یونس عیسی وند استخر نور تهران
306 امیر مطاعی هتل کوروش کرمانشاه
307 میلاد میرشاهی هیات شنای خراسان رضوی
308 پارسا مهربان شهر ری
309 علیرضا حیدری همدان
310 امیر محمد کرمی هتل کوروش کرمانشاه
شماره استارت لیست: 17
تاریخ: 1400/07/04
مواد شنا: 200متر آزاد
ردیف عنوان استان صدم ثانیه ثانیه دقیقه مقام امتیاز وضعیت
311 علی رشید پور هتل کوروش کرمانشاه
312 زکریا حسن نژاد پایگاه ملی آزادی
313 علی جبلی پایگاه ملی آزادی
314 محمدپارسا نورآیین استخر نور تهران
315 علی کرد نائیج مازندران
316 محمد حسین امینی اصفهان
317 متین سهران اصفهان
318 سید محمد سجادی هتل کوروش کرمانشاه
319 مانی پاک صفت همدان
320 کوسار پیک کردستان
321 فرزاد جاورسینه هتل کوروش کرمانشاه
322 سینا غلامپور هیات شنای خراسان رضوی
323 علی جعفری مرکزی
324 محمد مهمان نواز هیات شنای خراسان رضوی
325 رضا قنواتی اصفهان
326 علی افشار پایگاه ملی آزادی
327 مبین درخشان استخر کوثر تبریز
328 محمد جبلی پایگاه ملی آزادی
329 محمد صالح عباسی مرکزی